Referendum EU grondwet

"Op 1 juni vindt in Nederland een referendum plaats over de Europese grondwet. Alle kiesgerechtigden in Nederland mogen dan vóór of tegen instemming door Nederland met dat verdrag stemmen. De Europese grondwet vervangt niet de Nederlandse grondwet. Het is een verdrag waarin de basisbeginselen zijn vastgelegd van de Europese samenwerking."
Zo luidt dus de eerste alinea van de GRONDWET KRANT.
"Uw stem télt!" staat er boven.

Wat denkt U, zou uw stem echt tellen?
Als de meerderheid vóór stemt zal dat ongetwijfeld uitgelegd worden als instemming met de instemming door Nederland. Ook als een grote minderheid tegen stemt. Dat noemen ze nou eenmaal democratie in Nederland. De democratie van de helft plus één. (Wat overigens niet geldt voor een grondwetswijziging, daar moet driekwart van de Eerste Kamer vóór stemmen). De rest heeft zich daar maar bij neer te leggen. Als echter de meerderheid in dit referendum tegen zou stemmen dan geldt die democratische regel in dit geval niet. (Laat staan dat er voor de instemming met de instemming driekwart voor zou moeten stemmen.)
Want, "de uitslag van het referendum is een advies aan het parlement. Uiteindelijk houdt het parlement het laatste woord over instemming met de Europese grondwet door Nederland."
Over het inbouwen van zekerheden om deze grondwet er door te krijgen gesproken!

Vóór een democratisch Europa?
Als u al vragen hebt over het democratische gehalte van dit referendum, dan moet u zeker niet vertrouwen op de mogelijkheden die u straks hebt om invloed uit te oefenen op de Europese politiek.

U mag dan wel uw stem uitbrengen bij de Europese parlementsverkiezingen, maar dit parlement heeft geen macht als het over echt relevante onderwerpen op bijvoorbeeld economisch en militair gebied gaat. In artikel I-41-8 staat:
Het Europees Parlement wordt regelmatig geraadpleegd over de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Het wordt geïnformeerd over de ontwikkeling daarvan.
Het blijft dus bij raadplegen en informeren van het enige Europese orgaan waar de gewone man en vrouw op kunnen stemmen als het om veiligheids- en defensiebeleid gaat.
Als u vóór deze EU grondwet stemt, dan accepteert u dat dus!

Maar u accepteert dan nog veel meer. In artikel I-41-1 staat:
Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid is een integrerend deel van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Het voorziet de Unie van een operationeel vermogen dat op civiele en militaire middelen steunt. De Unie kan daarvan gebruik maken voor missies buiten het grondgebied van de Unie met het oog op vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties. De uitvoering van deze taken berust op de door de lidstaten beschikbaar gestelde vermogens.
Daar staat nogal wat, als we het vergelijken met het 'ouderwetse' defensiebeleid dat echt defensief was, oftewel bescherming van het eigen grondgebied tegen een eventuele agressor.
Daar staat dus dat militaire missies buiten het grondgebied van de EU uitgevoerd mogen worden. Alhoewel dat in de Europese praktijk van de laatste jaren al het geval was, berustte de toestemming daarvoor nog bij de

nationale parlementen. Denk maar aan de recentelijke discussie in de Tweede Kamer over de uitzending van Nederlandse troepen naar Afghanistan. Dat is dus afgelopen als deze Europese grondwet effectief wordt.
Want nationale wetgeving en besluiten mag/mogen niet strijdig zijn met de EU grondwet!

Dat laatste staat dan wel niet letterlijk in de grondwettekst, maar valt er wel uit te concluderen.
Zo valt er meer te concluderen uit de voor de gewone man onbegrijpelijke en vage tekst van deze grondwet. Bij 2 vandaag kwamen ze dan ook al tot de conclusie dat "hoe meer je je er in verdiept, hoe meer je er tegen wordt". Er mogen dan wel verbeteringen in zitten ten opzichte van de huidige Europese verdragen - wat voor GroenLinks de reden was om voor deze grondwet te zijn - de hoofdtendens blijft dat deze grondwet geschreven is vóór en dóór het Europese grootkapitaal.
En dus is er een duidelijke achteruitgang in democratisch en sociaal opzicht in vergelijking met de wetgeving in Nederland en andere landen in Europa waar door sociale strijd bepaalde rechten verkregen zijn.

Bij twijfel Nee!
We zouden nog veel meer voorbeelden aan kunnen halen, maar daar is deze pagina te klein voor. Het enige wat we er nog over willen zeggen is:
Ga wel stemmen, maak gebruik van uw recht, hoe ondemocratisch dit referendum in feite ook is.
Wij geven geen stemadvies, maar als u twijfelt STEM DAN NEE!
Als genoeg mensen dat doen worden ze in ieder geval gedwongen hun (on)democratische gezicht te laten zien.

De redactie


mei 2005
achterpagina
3