Bovenaan de tekst die op de website van NOVA stond als inleiding voor de uitzending van .. november.
Daaronder een brief van het Comité Rechtsherstel, mede een reactie op de NOVA-uitzending.

Heropen onderzoek Schipholbrand

Geavanceerde computertechnieken werpen een nieuw licht op de Schipholbrand. Op basis van beeldanalyses concludeert veiligheidsonderzoeker Bas van den Heuvel van bureau MSNP in NOVA, dat er al eerder een grotere brand in het complex woedde. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven concludeerde twee jaar geleden dat de brand is ontstaan in cel 11 waar een Libiër vastzat.
Veiligheidsonderzoeker Van den Heuvel vindt dat op basis van de conclusies van zijn beeldanalyse het onderzoek moet worden heropend. Het bureau MSNP van Bas van den Heuvel en Peter Roes doet regelmatig beeldanalyses voor justitie en politie. Bij de brand, drie jaar geleden in het cellencomplex op Schiphol-Oost kwamen 11 mensen om het leven.
De nieuwe inzichten heeft NOVA voorgelegd aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid van voorzitter Pieter van Vollenhoven. De Raad stelt: “We nemen de informatie zeer serieus. We gaan het uitvoerig bestuderen. Maandag vindt onder leiding van Van Vollenhoven overleg plaats met zijn belangrijkste onderzoekers van de Schipholbrand. Daarna zal de Onderzoeksraad inhoudelijk reageren”

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam, waar het hoger beroep van de Libiër loopt, laat in een reactie weten: “Het OM wil dat alle feiten boven tafel komen. Er loopt op verzoek van de advocaat een onderzoek in Zwitserland naar de oorzaak van de

brand. Als de beeldanalyse van MSNP klopt en nieuwe inzichten biedt, zullen we het onderzoek eventueel uitbreiden”.

In NOVA zegt brand- en veiligheidsonderzoeker Van den Heuvel: “We hebben 1 brandhaard die we heel goed kennen. Dat is die brand in cel 11 waar het onderste stapelbed in brand raakt. In ons onderzoek zie je dat daarnaast een hele grote brand in de schilruimte aan de gang is.”

De afgebrande vleugel K bestaat uit 26 celcontainers. Daarom heen zit die schilruimte.
“We zien in de beeldanalyse dat de rook komt uit de technische ruimte van cel 11. Dus niet uit de cel zelf, de plek waar de Libiër zit, maar uit de technische ruimte waar de Libier dus geen toegang toe heeft. Je ziet de rook ook op andere plekken. Ik kan maar een conclusie trekken namelijk dat de brand in de schilruimte al eerder aan de gang is dan de brand in de cel”, aldus Van den Heuvel.

Wat de oorzaak van de eerdere, grotere brand is valt niet af te leiden uit zijn beeldanalyse. “Eigenlijk komen we dus nu tot de conclusie dat drie jaar na de Schipholbrand we niet weten wat er is gebeurd. We kennen de oorzaak niet, we kennen het brandverloop niet. We weten dus eigenlijk niks”, aldus Van den Heuvel. http://www.novatv.nl/


december 2008
De Anti Fascist
21

 

Beste mensen,

Het lijkt er op dat aan de Schipholbrand een nieuw hoofdstuk zal worden toegevoegd.
En dat er nu overtuigende aanwijzingen zijn - zie aan de voet hiervan - dat, zoals velen al aannamen, de oorzaken van de fatale brand NIET liggen bij een brandstichting per ongeluk in de cel van de Libiër Ahmed Isa Al-Jabali.
Die inmiddels voor deze brandstichting werd veroordeeld en waaromtrent thans nog een hoger beroep loopt

De hier aan het licht gekomen informatie is absoluut dodelijk voor het OM, dat nog steeds Ahmed Isa Al-Jabali vervolgt.

Een van de eerste dingen die nu mijns inziens moeten gebeuren is dat ONMIDDELLIJK de staking van de VERVOLGING van Ahmed Isa wordt geëist.

Ahmed Isa is, vanaf het eerste moment van de brand, vanuit het hoogste niveau in Den Haag, zo is gebleken uit onderzoek van ARGOS OPZETTELIJK en DOELGERICHT in de picture genomen om te fungeren als ‘de grote schuldige’ aan de brand. Dit als bliksemafleider voor de ware schuldigen van de ramp, in casu Donner en Verdonk als topverantwoordelijken, alsook voor de mede-schuldige echelons daaronder.

Ahmed Isa is in eerste instantie door de rechtbank veroordeeld op de AANNAME - let wel AANNAME, zekerheid was er niet ! - dat de fatale brand in zijn cel zou zijn ontstaan. En wel als gevolg van een slordigheid met een brandende sigattepeuk.
Die veroordeling is dan verder gestoeld op de vervolg-redenering dat Ahmed Isa aldus verantwoordelijk moet worden gehouden voor de dodelijke brand. En dus ook voor dood door schuld voor wat betreft de dodelijke slachtoffers.

Dat heet, in juridische vaktermen, dat Ahmed Isa werd veroordeeld vanwege VOORWAARDELIJKE OPZET voor wat betreft de dodelijke slachtoffers van de brand. Die voorwaardelijke opzet betekent dan dat hij weliswaar niet het oogmerk heeft gehad om zijn mede-gevangenen in brand te steken, maar dat hij had moeten weten dat zij, als gevolg van zijn slordigheid met zijn sigarettenpeuk, het risico liepen om in de aldus vervolgens onstane vuurzee om te komen.

Dat het OM, op voorslag van de toenmalige minister van justitie Donner die daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid voor de fatale brand uit beeld wilde manoeuvreren, tot een dergelijke POLITIEKE vervolging overging zonder dat daartegen vanuit de Tweede Kamer enig protestgeluid opsteeg, geeft al een duidelijke aanwijzing over het gehalte van de overgrote meerderheid van politici vandaag de dag. Die een lynchjustitie van een onschuldige ‘illegaal’ wel een aangename vertoning vindt. Maar dat ook de rechtbank zich zonder meer voor de kar van dit POLITIEKE proces liet spannen, is natuurlijk nog bedroevender. Die rechtbank gedroeg zich zonder meer als de serviele lakei van het OM. Van een onpartijdig en onafhankelijk oordeel was hier net zo min sprake als in de eerste de beste bananenrepubliek.

Want natuurlijk had de rechtbank het OM, in diens door Donner zelf geinitieerde vervolgingsdrift jegens Ahmed Isa als zondenbok, al meteen bij de aanvang van het proces niet-ontvankelijk moeten verklaren! Als er immers geen brandtechtnische zekerheid is dat de fatale brand inderdaad in de cel van Ahmed Isa is ontstaan of dat een eventuele brand in de cel van Ahmed Isa de oorzaak was van de uiteindelijke verwoesting vande K-vleugel - en nogmaals, die zekerheid ontbreekt te enen male -, dan is er natuurlijk ook geen enkele basis om vervolgens over te gaan tot diens vervolging !
Dan is er domweg geen zaak tegen Ahmed Isa.

Maar bovendien geldt hier, zoals door mij al eerder aangegeven in een artikel in de NRC, dat het daarnaast natuurlijk onzin is om nu juist Ahmed Isa voorwaardelijke opzet voor wat betreft de dodelijke slachtoffers ten laste te leggen. Ahmed Isa hoefde immers helemaal niet te weten - en dus ook geen rekening te houden met de mogelijkheid - dat het hele complex zo brandgevaarlijk was dat een eventuele brand in zijn cel zou leiden tot een complete castrofe. Cellen behoren immers, volgens de voorschriften, tegen het risico van brandoverslag beveiligd te zijn. Dat ze dat in het detentiecentrum Schiphol-Oost niet waren, daarvan hoefde Ahmed Isa geen kennis te hebben. En daarvan had hij ook geen kennis.

Er waren anderen, zo wil ik hier nog eens benadrukken, die veel meer voor de redenering dat zij schuldig zijn aanVOORWAARDELIJKE OPZET inzake dood door schuld voor wat betreft de dodelijke slachtoffers in aanmerking komen. Namelijk Donner en Verdonk. Die wél WISTEN - er waren daaromtrent jegens hen overtuigende signalen geweest - althans hadden moeten weten - dat het een extreem brandgevaarlijk zooitje was in Schiphol-Oost. En die niettemin daar mensen in kooien hielden.
Als er dan al, op vervolging van het OM, mensen vanwege voorwaardelijke opzet voor wat betreft dood door schuld veroordeeld hadden moeten worden, dan waren dat, ook zuiver juridisch geredeneerd, veeleer Donner en Verdonk geweest.

En dus had de rechtbank NOOIT EN TE NIMMER mogen meegaan met het OM, in diens door Donner geregissserde poging om Ahmed Isa als bliksemafleider van diens eigen - Donner’s -schuld te laten fungeren en aldus een show-proces tegen deze ‘verdachte’ te regisseren.
Maar de rechtbank heeft dat wél gedaan.

Een tijdens rechtszaak tegen Ahmed Isa afgelegde deskundigenverklaring van de brandweerspecialist de heer Vos, die naar eer en geweten te kennen gaf dat het MOGELIJK was de fatale brand in de cel van Ahmed Isa zou zijn ontstaan, werd daarbij in de uitspraak van de rechtbank ‘omgesmeed’ tot een ‘bewijs’ DAT de fatale brand in de cel van Ahmed Isa zou zijn ontstaan. Waarna de weg vrij was voor diens veroordeling.

Diezelfde brandweerdeskundige de heer Vos beschikt eveneens over spijkerharde aanwijzingen, op basis van videobeelden, dat er al eerder rook in de gang viel te signaleren, die niet gerelateerd kan worden aan een eventuele brand in de cel van Ahmed Isa.
Of het hier in de NOVA-reportage gaat om hetzelfde beeldmateriaal als waar de heer Vos zich op baseert, is mij onbekend.

Ook een aantal overlevenden zijn ervan overtuigd dat de fatale brand NIET veroorzaakt is door een eventuele brand in de cel van Ahmed Isa, en zij hebben daarvoor, los van elkaar, elk hun eigen argumenten.
Maar zij zijn hieromtrent nergens gehoord !

In ieder geval moet NU de conclusie zijn, ik herhaal het nog maar eens:
STOP DE POLITIEKE VERVOLGING VAN AHMED ISA AL-JABALI !
VERVOLG EN BERECHT DE WARE SCHULDIGEN !

Namens het Comité Rechtsherstel,
Nico Steijnen

Comité Rechtsherstel
Couwenhoven 52-05
3703 ER Zeist


december 2008
De Anti Fascist
22