FIR-nieuws

Fédération International Résistance

60 jaar FIR:
Nalatenschap van het verzet in ere houden - een opgave voor de toekomst


Secretaris-generaal Ulrich Schneider en de Nederlandse delegatie

"Nooit weer fascisme! Nooit nog oorlog! "- Dat was de gemeenschappelijke overtuiging van alle mensen die als verzetsstrijders, als slachtoffers van het naziregime en leden van de strijdkrachten van de anti-Hitler-coalitie, de bevrijding van het fascisme en de oorlog in mei 1945 konden meevieren. Uitgaande van dit gemeenschappelijk handelen tegen fascistische barbarij, zetten de lidorganisaties van de FIR, zich al 60 jaar in vrede, voor politieke en sociale mensenrechten en democratie.

De FIR en bij haar aangesloten organisaties maken zich sterk:
- voor vrede, democratische en sociale rechten en menswaardigheid in alle delen van de wereld
- voor de realisatie van de principes en doelen van het Charta van de Verenigde Naties
- voor een rechtvaardige wereldeconomie en recht van de volkeren op zelfbeschikking en soevereiniteit over hun natuurlijke hulpbronnen
- voor de naleving van de beginselen van het internationale volkerenrecht in de internationale betrekkingen. De FIR verwerpt preventieve oorlogen en represailles als een middel om politieke belangen door te drukken
- voor een wereld, waarin de sociale en politieke oorzaken van een mensonwaardige onderdrukking verwijderd zijn
- tegen alle pogingen om onder het mom van ‚terrorismebestrijding' werelddominantie te verkrijgen
- tegen de onmenselijke gevolgen van globalisering in sociaal en politiek opzicht.
- tegen elke vorm van racistische, politieke of religieuze discriminatie, antisemitisme en tegen een heropleving van fascisme en nazisme in al zijn vormen
- voor het behoud van het erfgoed van het verzet, de idealen van de verzetsbeweging en documenteren van haar historische rol
- voor eerbetoon aan de vrouwen en mannen uit het verzet en voor hen, die gevallen zijn voor de verdediging van de vrijheid van hun vaderland, en het behoud van hun nagedachtenis
- voor het behoud en conservering van de plaatsen van fascistische misdaden als gedenkplaatsen in alle landen
- voor de erkenning van sociale rechten en aanspraken van alle deelnemers in de strijd tegen nazisme en fascisme, voor de politieke druk van materiële en morele aanspraak tegenover de daders of hun rechtsopvolgers. De landen die deze erfenis met zich meedragen en hun regeringen moeten de verantwoording nemen en daaraan voldoen.

Dit doel kunnen wij alleen bereiken door gezamenlijk op te treden met antifascisten en democraten van verschillende politieke richtingen. Daarom werken wij samen
- met alle democratische organisaties in de maatschappij
- met vakbonden en partijen
- met vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen en nationale minderheden
- met internationale en nationale instituten en stichtingen, die zich verbonden voelen - - met onze principes

Samen met de huidige generaties treden we op tegen neofascisme en extreemrechts, antisemitisme en vreemdelingenhaat, oorlog en het internationale terrorisme en zijn vruchtbodem. Zodoende scheppen wij een 'nieuwe wereld van vrede en vrijheid' (Eed van de gevangenen van Buchenwald).

Wenen, bij het 60jarig bestaan van de FIR, juli 2011

 

AFVN