AFVN Actueel 11 maart 2008

Persbericht

Oproep van de AFVN / BvA om het internationaal recht ook inzake Kosovo serieus toe te passen

Eerbeek, 11 maart 2008

De Anti-Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland (AFVN) en de Bond van Antifascisten (BvA) spreken langs deze weg hun verontrusting uit over het opnieuw negeren van het internationaal recht en VN-resoluties, nu specifiek waar het de ondersteuning van het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van Kosovo betreft.

Onze kritiek richt zich met name op de regeringen van die landen die eerder deelgenomen hebben aan de, volgens internationaal recht, onrechtmatige oorlog tegen Joegoslavië, of deze oorlog op één of andere wijze ondersteund hebben.

Daarnaast maken wij ons grote zorgen over de standpunten van in principe op humanitaire leest geschoeide organisaties die hun koers laten bepalen door minder zuivere elementen, zoals sponsoring (grote, in feite commerciële instellingen, zoals de Postcodeloterij), kerkelijke invloed en de druk vanuit geheime diensten etc. Last but not least echter de druk vanuit de achterban, die beïnvloed wordt door de ook sterk door de commercie bepaalde, mediaberichtgeving.

Al deze elementen tezamen genomen verwondert het ons niet dat de reacties aangaande Kosovo zijn zoals we ze waarnemen, maar we maken ons er wel grote zorgen over.

Als, zoals we kunnen vaststellen, de beweegredenen rondom de erkenning van Kosovo niet meer zuiver zijn, het internationaal recht en VN-resoluties ondergeschikt worden gemaakt aan commerciële belangen en het ‘gezonde’ volksgevoel…; als een VN-resolutie, zoals resolutie 1244 die uitdrukkelijk de soevereiniteit van Servië over Kosovo erkent, als minder belangrijk met schijnargumenten terzijde geschoven kan worden dan wordt volgens ons het internationaal recht niet serieus genomen.

Jan Cleton
Secretaris AFVN / BvA
e-mail secr@afvn.nl


ARCHIEF