AFVN

Aan: Het College van B&W,
Ede-Wageningen - per e-mail

Datum: 17-04-2015.

Uw ref: --
Onze ref.: Mussertmuur1
Betreft: Mussertmuur


Geacht college van B&W,

Uit de pers vernamen wij dat u overweegt om de zg. Muur van Mussert te Lunteren te behouden. Graag willen wij u onze opvattingen daarover voorleggen. Wij zijn, indien u wenst, graag bereid tot een mondelinge toelichting.

Over ons: wij vormen de AFVN-Bond van Antifascisten. Wij zetten ons in om fascisme in de breedste zin in Nederland tegen te gaan. Wij werken daartoe o.m. samen met de Fédération Internationale des Résistants te Berlijn, het Nederlands Dachau Comité en het Comité Internationale de Dachau, NLnazivrij.tk en het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme, die soortgelijke of nauwverwante doelen nastreven.

We voeren jaarlijks enkele projecten uit, zoals het organiseren van jonge deelnemers aan de Trein der Duizend die vol met scholieren naar Auschwitz rijdt, en de organisatie van de eerste herdenking van de Februaristakling in Hilversum. U zou ons ook kunnen kennen door het excuus dat wij in september ontvingen van Tweede-Kamervoorzitster Anouchka van Miltenburg, naar aanleiding van haar ongepaste opmerkingen over de koloniale strijd in Indonesië.

Wij zouden u ter overweging willen geven voorlopig - stel voor een periode van in principe 10 jaar - geen herstelwerk aan deze muur uit te voeren, cq. uitlsuitend beveiligingswerk dat het verval de ruimte geeft en laat voortduren. Onze redenen zijn de volgende:

- de muur is in Nederland het ultieme symbool van landverraad;

- het is als bouwsel destijds expliciet bedoeld als steun aan fascistische beweging (anders dan bijv. een bestaand gebouw dat door fascisten gebruikt werd, zoals het hoofdkwartier van de NSB in Utrecht, Maliebaan 35);

- fascistische bewegingen groeien nu overal in Europa; het zou anders zijn als het fascisme met Hitler was uitgestorven;

- het bouwsel zou in het beste geval meteen te herkenbaar gemaakt moeten worden als voortbrengsel van een uiterst verwerpelijke ideologie;

- onze voorkeur zou ernaar uitgaan, dat u bij deze muur als soort minimuminspanning een informatieve abri zou plaatsen waarin u op enkele panelen de geschiedenis van de NSB vertelt, hoeveel slachtoffers die beweging heeft gemaakt en wat fascisme is en vooral: waarom het verderfelijk is;

- we doen verder graag een beroep op uw geweten om - in dit geval na 70 jaar en zeker als teken naar de huidige jongeren - uitdrukkelijk afstand te nemen van het fascisme. Voor u lijkt die opvatting wellicht vanzelfsprekend, maar voor relatieve buitenstaanders die naar u kijken en nog geen diep begrip hebben van verhoudingen en basale opvattingen, kan dit van groot belang zijn. Dat kost u overigens niets. Vooral nu lijkt ons dat meer dan ooit van groot belang met de sterke opkomst van Jodenhaat, Islamofobie en vreemdelingenhaat. (De Pegida heeft nu ook al een Nederlandse facebooksite; onverdraagzaamheid wordt ook elders steeds luider gepredikt).

Wij zijn natuurlijk graag bereid om met u van gedachten te wisselen over een voor ons dergelijk relatief klein project. Indien u langs die lijnen meedenkt, zou u dezelfde richting kunnen kiezen die ook is gekozen voor andere oorden van herinnering aan de nazistische-fascistische verschrikking, zoals de kampen Amersfoort, Westerbork en Vught. De nadruk ligt er daarbij op, dat deze plekken nu nadrukkelijk een antifascistische functie hebben.

Wij hoeven waarschijnlijk niet te benadrukken, dat juist dit monument bij veel nabestaanden van de oorlog (dat zijn er nu, anno 2015 nog ongeveer 1,2 miljoen) en nazaten van slachtoffers heel gevoelig ligt. In De Gelderlander werden al Esther Voets bezwaren opgevoerd (met wie wij samen opgetreden zijn tegen de verkoop van nazispullen op Marktplaats, o.m. in Vara's Kassa!).

Het lijkt ons dat er misschien een zeer positieve wending aan dit probleem gegeven kan worden, die in eerste instantie zeer weinig hoeft te kosten en misschien wel zou kunnen leiden tot een antifascistisch centrum in Nederland.

In Lunteren en omgeving is voor zover ons bekend, geen enkel antifascistisch bouwwerk of monument, behalve de twee oorlogsmonumenten. Er zijn natuurlijk nog wel de graven van drie leidende fascisten. We hebben gezien dat het museum Oud-Lunteren in 2012 een expositie over de NSB had. Dat lijkt ook positief. Wat minder positief lijkt het dat er nog steeds het Roskammer Binnenpad bestaat, dat vernoemd schijnt te zijn naar Evert Roskam, de veroordeelde en corrupte zg. 'boerenleider' van de NSB. Kunt u ons laten weten of dit klopt? Wat zoudt u hiertegen kunnen doen?

Uw site

We zagen dat op uw site heldere informatie staat over het NSB-vormingscentrum De Scheleberg in Lunteren en over de Goudsberg. We zouden er veel prijs op stellen, als u daar nog bij kunt laten vermelden, dat de NSB een verboden en bovendien fascistische, dus haatdragende beweging is die veel kwaad heeft aangericht en tot de dood van veel Nederlanders, onder hen Joden, heeft geleid.

De tekst zoals die er nu staat is o.i. keurig, zo te zien historisch correct en bovendien waardenvrij maar kan m.n. jongeren of anderen die de context niet of niet goed kennen, het idee geven dat er verder niets aan de hand was met de NSB. Als u daar prijs op stelt, willen we graag een concept daarvoor aan u sturen.

Tot besluit

Misschien zou het m.n. voor de huidige kinderen, zeker die in uw gemeente, goed zijn om via de Muur van Mussert een beter begrip van het fascisme te krijgen. Dat begrip is voor de meeste mensen al moeilijk genoeg, laat staan voor kinderen. Wij vereenvoudigen het dan maar tot:

Fascisme is dat alleen de regering in een land rechten heeft, verder niemand,
dat de regering overal haat zaait en mensen tegen elkaar opzet
en bereid is mannen, vrouwen en kinderen willekeurig te vermoorden.

We geven onze werkdefinitie graag voor een betere.

In sommige gevallen leggen wij het uit in vergelijking met het christelijk geloof, waarvan de kernboodschap liefde en leven schijnt te zijn. Het fascisme is ook een geloof, maar propageert het absolute tegenovergestelde, haat en moord.

De term die u af en toe hanteert in verband met dit bouwsel, 'bedenkteken', lijkt ons zeer gepast. Maar naar ons gevoel moet daar dan wel enige verdere invulling aan worden gegeven.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend, ·namens de AFVN-Bond van Antifascisten,

Hein van Kasbergen, secretaris,
Arthur Graaff, woordvoerder.