AFVN

Bezwaar tegen nazi-Duitse naamsvermelding op oorlogsmonument Geffen

9 april 2015

Geachte burgemeester Buijs,

heden bereikte ons dit bericht: "Geffen zet namen Joden en Geffense soldaat die voor de Duitsers vocht bij elkaar".

We maken ernstig bezwaar tegen deze nazi-Duitse naamsvermelding op het oorlogsmonument in Geffen. Kunt u ons laten weten wie hiervoor verantwoordelijk is en wie deze daad heeft uitgevoerd?

We menen dat dit teruggedraaid moet worden. Er is naar onze mening geen enkele reden om nazi-Duitsers te gaan herdenken. Zoals u waarschijnlijk weet, stuitte het voordragen van een gedicht over een Nederlandse SS-soldaat op de Dam op 4 mei 2012 ook op zeer grote bezwaren en werd teruggedraaid.

Het vaak gebruikte argument dat er verzoend moet worden, slaat naar onze mening nergens op, omdat de daders voor het overgrote deel dood zijn en vrijwel nimmer spijt hebben betuigd. Alleen met hen had een slachtoffer zich kunnen verzoenen. Daarbij komt: helaas leeft hun ideologie voort. Daarbij komt verder dat Nederlanders vrijwel geen moeite hebben met naoorlogse Duitsers, voor zover zij geen aanhangers van extreem-rechts zijn. We gaan in Duitsland op vakantie, kopen Duitse auto's. Er moet een scherp onderscheid blijven tussen Duits en nazistisch.

Mochten u verder signalen bereiken waaruit u zou kunnen opmaken, dat de bevolking van Geffen in meerderheid achter deze daad staat, dan stel ik u voor dat de gemeente zich - eventueel in samenwerking met onze organisatie - inspant om duidelijk te maken dat Nederland het slachtoffer is geworden van nazi-Duitse agressie, en dat de vijandschap ten opzichte van de nazistaat er nimmer toe kan leiden, dat protagonisten of aanhangers van deze nazistaat, die de vernietiging van onze staat nastreefden, nooit van Nederlandse zijde enige eer of herdenking in positieve zin kan toevallen.

Daarnaast ligt er het feit, dat er door WO2 ruim 270.000 Nederlanders omgekomen zijn, terwijl dit in België op 80.000 doden ligt. Nederland is veel zwaarder door de oorlog getroffen dan veel andere landen. Het gaat om veel meer groepen dan alleen Joden.

Ik wijs u er ook op, dat wij in deze opvatting gesteund worden door onze Duitse (!) zusterorganisatie de VVN, en bovendien door de Europese koepelorganisatie Fédération Internationale des Résistants. De VVN heeft met een delegatie deelgenomen aan onze demonstratie op 4 mei 2013 in Vorden, tegen het herdenken van nazi-Duitse soldaten die daar begraven liggen.

In afwachting van uw antwoord.

Namens de AFVN-Bond van Antifascisten

Hoogachtend,

Arthur Graaff, woordvoerder