ARCHIEF

AFVN Actueel, april 2009

Verklaring
Presidium van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Oekraïne
Op 2 april 2009 stemde het Europees Parlement voor een resolutie waarin communisme en socialistische staten en nazisme en fascistische regimes aan elkaar gelijkgesteld worden.
Het verschijnen van een dergelijk document kan geen enkel eerlijk mens, ongeacht zijn politieke overtuiging, onberoerd laten. Het document is een klassiek voorbeeld van schijnheiligheid, politiek cynisme en van het meten met twee maten.

Veteraan Oekraïne

Door deze resolutie aan te nemen, die feitelijk de opvattingen van vele miljoenen mensen buiten de wet stelt, legt het groot kapitaal, dat zich ook in het EU-parlement genesteld heeft, er publiekelijk getuigenis van af hoe vijandig het staat tegenover de ideeën van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het EU-parlement probeert over de leuzen heen, die geschreven staan in de vaandels van de strijders voor democratie ten tijde van de Grote Franse Burgerlijke Revolutie, gewelddadige tweedracht te zaaien.
Door een is-gelijk-teken te zetten tussen communisme en fascisme ‘vergeten’ de rechtse volksvertegenwoordigers in het Euro-parlement, dat juist de USSR, wier volkeren geïnspireerd werden door de idealen van het communisme en de werkelijke successen die zij behaalden bij de opbouw van het socialisme, de beslissende bijdrage heeft geleverd in de zuivering van ons continent van de bruine pest. En dat deed zij in een tijd toen de heersende machten van de meeste staten, die nu deel uitmaken van de Europese Unie, ofwel de fascisten aan de macht brachten en financierden (Duitsland, Italië, Hongarije, Spanje, Portugal) ofwel nederig kropen voor de Hitlerianen (Frankrijk, Nederland, Noorwegen en andere landen)!
Met hun resolutie begaan de burgerlijke volksvertegenwoordigers in het Euro-parlement de schaamteloosheid een beschuldigend verdict uit te brengen tegen juist dat sociaal-politieke systeem dat de Grote Overwinning wist te behalen op het fascisme en het nazisme en daarmee de volkeren, die zij in het EU-parlement vertegenwoordigen, te behoeden voor een slavenbestaan in het Derde Rijk. Deze dames en heren beledigen met hun resolutie de miljoenen sovjet-soldaten die Europa hebben bevrijd en zij onteren op smerige wijze de heilige nagedachtenis van de vurige patriotten van hun eigen landen: de communisten van Frankrijk, Italië, Griekenland en andere West-Europese landen, die de leiding hadden in de Verzetsbeweging tegen het fascisme en vaak de dood vonden in hun moedige strijd voor een rechtvaardige zaak.
Het presidium van het Centrale Comité van de Communistische Partij van Oekraïne verklaart: deze lasterlijke resolutie heeft als hoofddoel een muur van wantrouwen op te richten tussen de werkende mensen en hun enige echte voorvechters—de communisten. Men wil de volkeren van Europa dwingen te vergeten, dat juist het socialisme de westerse bourgeoisie heeft gedwongen wezenlijk tegemoet te komen aan de eisen van de werkende meerderheid binnen hun landen, om zo het gevaar van revolutie in de kiem te smoren. En dat juist door de inwerking van het socialisme het barbaarse koloniale systeem aan het wankelen is gebracht tot het uiteindelijk in elkaar stortte. En tenslotte, dat juist het communistische China heden ten dage de meeste successen boekt in de strijd tegen de wereldwijde economische crisis. Met andere woorden, die lieden van Europa willen de toekomst amputeren.
In ons land zal deze resolutie benut worden door het regiem van nationalisten en oligarchen voor de verdere opvoering van de anti-communistische hysterie, de uitzaaiing van fascisme en tot verzwakking van het verzet tegen de onderdrukkers die de hele last van de economische crisis proberen af te wentelen op het volk.
Werkende mensen van Oekraïne! Anticommunisme, dat is het wapen van uw vijanden! Laat u niet in de luren leggen! Alleen communisten treden in het krijt voor de werkende mensen!

Video over het oude en het nieuwe Rusland

Hieronder wat vertalingen van teksten (uit het Russisch door Jan Beentjes) op het eind van de film.
De film eindigt met de vraag: En hoe bevalt het zonder sovjetmacht?

Daar aan voorafgaand een opsomming van de 'verworvenheden' van het kapitalismeWeinig rijken en miljoenen armen.


9 mei Overwinningsfeest, het is maar goed dat de doden
niet kunnen zien wat jullie van mijn land gemaakt hebben…
het is een foto van de nieuwe fascisten.
De verloedering van de jeugd.
De komsomol was tenslotte meteen opgedoekt.


Bevolking 1991: 149 miljoen in 2008 141,9 miljoen.
Dat is een vermindering met 7 miljoen!!!
Sedert 1991 zijn er 70.000 bedrijven gesloten.
Hele bedrijfstakken zijn vernietigd!


Het verschil in inkomen van rijk en arm: 30X


20% van de Russen leeft in zwarte armoede.


2,5 miljoen kinderen gaan niet naar school.


1991–2008: Misdadigheid en roofovervallen verdubbelt.


Drie miljoen verslaafden aan narcotica.


Vijf miljoen kinderen die op straat zwerven.
Meer dan na de Tweede Wereldoorlog.


"Wegtrekken van de hersenen" (Braindrain)
in de laatste 17 jaar zijn er meer dan 5,4 miljoen mensen
met hoge opleiding uit het land vertrokken.


En hoe bevalt het zonder sovjetmacht?


ARCHIEF