ARCHIEF

AFVN Actueel, April 2009

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. 
De Raad van Organisaties van Veteranen van Oekraïne doet een (internationale) oproep deze Verklaring onder de aandacht te brengen. 

Verklaring van de Raad van Organisaties van Veteranen van Oekraïne.
Onze 12 miljoen leden tellende Organisatie van Veteranen van Oekraïne verenigt in haar gelederen de absolute meerderheid van de oudste generatie van Oekraïne. Die generatie, die het land heeft gered uit de slavernij en van beslissende betekenis was voor de bevrijding van Europa en heel de mensheid van het fascisme.
Door onze arbeid werd Oekraïne als lid van de Sovjet-Unie veranderd in een bloeiend land dat behoorde tot de eerste tien hoogst ontwikkelde landen van de wereld. In de sovjettijd kende ons volk geen werkloosheid, geen armoede, geen epidemieën, geen sociale ongelijkheid.
Wij leefden broederlijk samen. Het onderwijs, de gezondheidszorg en de cultuur van Oekraïne stonden ten voorbeeld aan vele volkeren over heel de wereld. Dat was onze erfenis die wij het onafhankelijke Oekraïne schonken.
Maar na 1991 werden de historische, materiële en geestelijke waarden, geschapen door de oudste generatie, te grabbel gegooid en vertrapt. Zeventien jaar ‘kapitalistisch paradijs’ brachten het volk van Oekraïne epidemieën, onrecht, armoede, degradatie en uitsterven. De politiek van de overheid is heiligschennis van de geschiedenis, van de geestelijke en culturele waarden van het sovjettijdperk, van de waarden van ons leven.
In de lesprogramma’s en de leerboeken voor school en hoger onderwijs wordt de geschiedenis van de Sovjetperiode helemaal vervalst en zwart gemaakt. De sovjet werkelijkheid wordt voorgesteld als niets anders dan “hongersnoden” en “Goelags”. In weerwil van de Oekraïense wet “over de vereeuwiging van de overwinning in de “Grote Vaderlandse Oorlog van 1941–1945” worden de sovjetsoldaten en bevrijders, waarvoor in 1945 het dankbare Europa eerbiedig het hoofd boog, afgeschilderd als bezetters. 
Via de wetten van president V. Joesjenko worden de collaborateurs van de hitlerianen neergezet als “Helden van Oekraïne”. De nationalisten en een heel leger van ‘geleerden’—ideologische conjunctuurridders en opportunisten — zijn dag in dag uit bezig met de vertekening en de vervalsing van de geschiedenis van de Grote Vaderlandse Oorlog en heel het sovjet-tijdperk in Oekraïne. Door het heersende regiem zijn verschillende fondsen en centra in het leven geroepen, waaronder het Rijksinstituut voor de “Nationale Herdenking”, en het “Museum van de Sovjetbezetting”.
In Oekraïne wordt schaamteloos planmatig een ideologische- en desinformatie-oorlog gevoerd tegen het historisch besef van het volk en zijn veteranen en tegen hun enorme successen in zowel werk als oorlog, en misvormt men het wereldbeeld van de jeugd. Miljoenen mensen worden bedreigd met werkloosheid, honger, koude en ziekte, maar het heersende regiem verkwist miljarden uit de schatkist aan een ‘hongersnood-monument’, aan standbeelden voor landverraders en aan de vernietiging van de symbolen van het sovjettijdperk.
Dat alles in opdracht van het binnen- en buitenlandse kapitaal. Opdat uit het volksbewustzijn, en vooral uit het bewustzijn van de jeugd, elke herinnering verdwijnt aan het socialistische sovjetsysteem, dat ons het fascisme deed overwinnen, dat de USSR maakte tot de op een na grootste supermacht ter wereld, dat de imperialisten onder controle kon houden en de volkeren van tientallen koloniën hielp bij het verwerven van vrijheid en onafhankelijkheid. 
De bourgeoisie heeft angst voor het socialisme. Door belastering van de sovjethistorie en de Communistische Partij, proberen de oligarchische heersers het volk te demoraliseren, zijn verzet tegen de uitbuiting te ondermijnen en de huidige politiek van feitelijke genocide op het volk van Oekraïne te maskeren.
De verkrachting van het historische bewustzijn van de bevolking is de laatste tijd uitgelopen op een orgie van vandalisme. De namen van woonoorden, straten, pleinen, parken en scholen worden veranderd. Erger nog: men richt standbeelden op voor collaborateurs met de nazi’s, terwijl men de standbeelden en andere gedenktekens aan het sovjettijdperk verwijdert en de graven en begraafplaatsen van de sovjet-oorlogshelden vernielt. 

Lvov
In Lvov wil men de erebegraafplaats, waar 24 Helden van de Sovjet-Unie liggen en zich nog drie massagraven en 226 individuele graven bevinden, vernietigen. Het bestuur van Lvov wil ook het monument van de overwinning op het fascisme dat op de erebegraafplaats staat, demonteren. In de nederzetting Komarno na Lvovsjtsjinje is het sovjetoorlogsmonument vernield en zijn de stoffelijke resten van 16 oorlogshelden uit hun graven geroofd en weggegooid. 

Tsjerkassi
In Tsjerkassi is het unieke standbeeld van Lenin, dat op het centrale plein stond, stukgeslagen.

Kiev
In de hoofdstad Kiev, sloeg, voor de ogen van iedereen, de Wethouder van Cultuur eigenhandig met een hamer het standbeeld van Stanislav Kosior kapot.

Dit alles gebeurt politiek gemotiveerd en doelgericht in tegenspraak met de wet op de bescherming van het culturele erfgoed, art. 22, dat luidt: “Het is verboden om monumenten, hun onderdelen, roerend dan wel onroerend, af te voeren, te veranderen of naar een andere plek te verplaatsen”. 
Het heersende regiem tracht ons volk en de jongste generatie te beroven van het reusachtige wetenschappelijke, culturele en kunstzinnige erfgoed van de sovjetperiode door bibliotheken te dwingen hun boekenfonds te controleren op ‘communistisch-chauvinistische uitgaven’ en die te verwijderen. Dat is typisch voor fascisten. 
Het vierde en het vijfde congres van onze organisatie (2004–2008) richtte zich met name tot de president, de premier en de voorzitter van het parlement van Oekraïne met de eis te verbieden in de massamedia een lasterlijke weergave te geven van het leven en de heldendaden van de sovjetveteranen; op te houden met de barbaarse vernieling van de symbolen en namen van ons tijdperk. 
De lesprogramma’s en de leerboeken over de geschiedenis en de exposities in de musea in overeenstemming te brengen met de historische waarheid en de eisen van de Oekraïense wet op “de vereeuwiging van de Overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog van 1941–1945”; een eind te maken aan de verheerlijking van de fascistische collaborateurs van de OUN-UPA, en op te houden om in weerwil van de Constitutie van Oekraïne de ideologie van het nationalisme op te leggen als de staatsideologie. 
De vriendschap tussen de broedervolken van Oekraïne en Rusland en van alle landen van de SNG te ontwikkelen en te versterken en niet te ondermijnen. Doch aan deze oproepen van de congressen van onze vele miljoenen leden tellende organisatie van veteranen van Oekraïne werd geen woord waardig gekeurd, noch door de president V. Joesjtsjenko, noch door de voormalige voorzitter van het parlement A. Jatsenjoek.
De in Oekraïne heersende bourgeoisie heeft zich alles toegeëigend wat ons volk heeft veroverd en gebouwd. Zij roofden ons land doordrenkt met ons zweet en bloed en gebruiken het te eigen bate. Zij veroordelen ons, veteranen, onze kinderen en kleinkinderen tot een hongerig en rechteloos bestaan en daarbij schamperen zij ook nog over de geschiedenis van ons leven en vernielen de monumenten en de symbolen van ons tijdperk.
Wij eisen van de overheid dat zij ophoudt met dit vandalisme. De politiek van uitroeiing van de sovjet-historische geestelijke waarden en het kweken van een nazistische ideologie is een regelrechte schending van de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en van de Constitutie van Oekraïne en leidt tot de vestiging van een fascistische dictatuur in Oekraïne.
Onder de omstandigheden van een zich verdiepende catastrofale crisis, waarin miljardairs en miljonair zich met heel hun gewicht werpen op de ruggen van de werkende mensen, kan de fascisering van de maatschappij de ernstigste gevolgen hebben voor land en volk. Maar de door problemen van het overleven overladen mensen hebben op dit moment nog geen oog voor dat gevaar.
Wij richten ons vooral tot onze kinderen en kleinkinderen, tot alle bewuste landgenoten: de heersers van de oligarchie moet men niet vertrouwen! Slechts door de strijd voor ons recht, voor de waarheid van ons leven kunnen wij onszelf helpen! Wij roepen alle eerlijke mensen op tot deze strijd! Verdedigt uw recht met alle wettelijke middelen!
Verdedig de historische monumenten van ons volk en de waarden, geschapen door uw vaders en grootvaders! Sta niet toe de vernieling van de monumenten, sta niet toe de verspreiding en het doceren van de leugens over de sovjetperiode, maak een eind aan de anti-sovjet en anti-communistische propaganda.
Wij wenden ons tot het parlement en de ministerraad van Oekraïne: neem de noodzakelijke besluiten en tref maatregelen om de orgie van fascistisch vandalisme in het land te stoppen! Straf de schuldigen!
Wij doen een beroep op de volksvertegenwoordigers van Oekraïne en de raadsleden in alle geledingen van het bestuur om de afbraak van gedenktekens en symbolen van de sovjetperiode te verhinderen en de oprichting van monumenten voor de collaborateurs met de fascisten, die landverraders, niet toe te laten!
Wij vragen de massamedia, onze zowel als de buitenlandse: publiceer deze Verklaring! Steun ons! Help het fascisme te stoppen, zolang dat nog kan!
Het Plenum van de Raad van Organisaties van Veteranen van Oekraïne, draagt al haar plaatselijke organisaties op deze Verklaring te overhandigen aan de plaatselijke bestuursorganen en alle maatregelen te treffen voor een wijde verspreiding en verwezenlijking. De pro-nationalistische regering in dienst van de oligarchen, zal niet naar ons willen luisteren. Maar wij zijn ervan overtuigd dat wij wel gehoor en bijval zullen vinden bij de werkende mensen, bij alle bewuste landgenoten! De fascisering van Oekraïne dient te stoppen!!!
Wij richten ons tot de internationale gemeenschap, tot de VN, tot de Raad van Europa en verzoeken die Oekraïense volksvertegenwoordigers van wie de nagedachtenis aan hun vaderen — de sovjetveteranen —  heilig is, breng deze Verklaring ter kennisname aan de internationale gemeenschap, ter kennis aan de landen van de SNG en met name aan Rusland, dat, zo geloven wij, ons zal helpen bij de verdediging van onze gemeenschappelijke historische en geestelijke waarden!


ARCHIEF