AFVN

Antifascisten willen spandoeken terug van Rutte

AMSTERDAM, 18-11-2014 - De AFVN-Bond van Antifascisten vraagt premier Rutte en minister Opstelten om teruggave van hun twee spandoeken. De politie nam deze zondag in Venray in beslag bij een demonstratie en dat vormt volgens de AFVN een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Op de eerste stond 'NO SS' (SS in bekende runentekens) en op de tweede 'ProteSSt' (niet in runen). Het argument van de politie was 'opruiing' hoewel de AFVN met toestemming van de gemeente demonstreerde tegen de Duitse herdenking op het grote Duitse oorlogskerkhof daar. Ook vraagt de AFVN aan de premier en de minister waartoe de termen 'NO SS' of 'ProteSSt' opruien.

Foto's Auteursrecht Arthur Graaff. Plaatsing in nieuwsmedia vrij van rechten maar met naamsvermelding en auteursrechtaanduiding.
De Russische militaire attaché kolonel Andrej Gugnyaev, zondag in Ysselsteyn op weg naar de
Duitse herdenking op de begraafplaats met Wehrmacht-soldaten en SS-ers.

Voor de AFVN onbegrijpelijk bij de herdenking was de aanwezigheid van o.m. de Russische militaire attaché, kolonel Andrej Gugnyaev en van de Poolse attaché kolonel Artur Krwaczyk. Beiden legden ook kransen. Volgens veteranen was ook de Japanse militair attaché aanwezig, maar de bond kon dat niet controleren omdat AFVN-leden de toegang tot de herdenking werd geweigerd.

Foto's Auteursrecht Arthur Graaff. Plaatsing in nieuwsmedia vrij van rechten maar met naamsvermelding en auteursrechtaanduiding.
De krans van de Poolse militaire attaché in Nederland gelegd op 16 november 2014 in Yssel-
steyn, Duitse militaire begraafplaats bij de herdenking van Wehrmacht-soldaten en SS-ers.

Kern van het bezwaar van de antifascisten is dat in Ysselsteyn ook minstens 2.500 SS-ers liggen. De bond vindt dat er vanwege hun graven daar nooit herdenkingen van de Duitse of een andere overheid dienen plaats te vinden. Ook begrijpt de bond niet dat de burgemeester van Venray en de gouverneur van Limburg daaraan deel konden nemen, plus diverse hoge Nederlandse en Duitse militairen.

Een andere overheidsinstelling, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, heeft vorig jaar in de zaak-Vorden uitgesproken dat er in Nederland geen graven van Duitse bezetters herdacht moeten worden. Dat gebeurde in Vorden (gem. Bronckhorst, Achterhoek) eerst enkele malen wel en de plaatselijke burgemeester wilde daaraan deelnemen. De rechter verbood hem dat in eerste instantie.

De AFVN bemerkt ook pogingen van Duitse instellingen zoals de oorlogsgravenstichting om Duitse soldaten uit WO1 gelijk te stellen met die uit Hitlers Wehrmacht en met leden van de SS, een uiterst criminele en moorddadige organisatie.


Protestbrief aan de regering i.v.m. Volkstrauertag herdenking Ysselsteyn

Aan de Premier en de Minister van Justitite,
de heren Mark Rutte en Ivo Opstelten, s.s.t.t.,
Den Haag.


Geachte heren,

Gistermiddag 16 november 2014, hebben wij met toestemming van de gemeente Venray met een kleine groep gedemonstreerd bij de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn. Daar vond een officiële herdenking plaats in het kader van de zgn. Volkstrauertag.

In Ysselsteyn zijn ongeveer 31.000 voornamelijk Duitse doden begraven, de meesten van hen militairen, onder wie 85 uit WO1 en de overgrote rest uit WO2. Er liggen ook naar schatting - niemand kent dit aantal met zekerheid - 2.500 SS-ers. Volgens de Duitse ambassadeur zijn dit Waffen-SS-ers, zoals hij in een brief aan ons van vorige week stipuleerde.

Er liggen echter ook ongeveer 5.000 onbekende soldaten en andere vermoedelijk Duitse oorlogsdoden (ook Sowjetburgers uit nazi-organisaties). Ook enkele Nederlanders zijn hier begraven, en tenslotte ook ex-Nederlanders die door toetreden tot de SS hun staatsburgerschap hebben verloren.

Onze demonstratie had als doel te protesteren tegen een herdenking op deze plaats, waar zoveel SS-ers liggen. Wij willen daarmee bereiken dat deze herdenking niet meer plaatsvindt en dat de graven van de SS-ers uit Nederland verdwijnen. Het gaat niet aan dat deze leden van een uitzonderlijk misdadige organisatie in Nederland herdacht worden.

De Einsatzgruppen die moordpartijen aanrichtten in o.a. Babi Yar, waar alleen al meer dan 100.000 mensen werden afgeslacht, bestonden uit Waffen-SS-ers. Overigens heeft ook de Wehrmacht zich systematisch aan oorlogsmisdaden schuldig gemaakt, in Joegoslavië in bijv. Kragujevac en Topola, en bij ons in Putten.

In de brochure voor de Volkstrauertag 2014 geeft de beheerder van de begraafplaats in Ysselsteyn, de Volksbund, echter aan dat Duitse militairen uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog in gelijke mate respect voor hun getoonde moed verdienen. Wij bestrijden dat met klem.

Dat familieleden hun doden herdenken blijft bij dit alles onverlet. Het wordt heel iets anders als de Duitse staat op Volkstrauertag zijn ambassadeur in Den Haag een herdenkingsbijeenkomst als deze laat leiden, in aanwezigheid van andere leden van het corps diplomatique, hoge militairen uit Duitsland en andere NAVO-landen, en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Met verzoening heeft dit evenmin iets te maken, dat dient immers niet van de Duitse overheid uit te gaan.

Wij hebben de Duitse ambassadeur op 30 oktober 2014 per brief benaderd met o.m. de vraag of hij afstand van de SS-ers wilde nemen. Dat heeft hij in zijn antwoord niet gedaan. Het NIOD heeft vorig jaar al laten weten dat Nederlanders niet dienen deel te nemen aan Duitse herdenkingen of bijeenkomsten die te maken hebben met het herdenken van WO2. Eerder deze week benadrukte het NIK nog eens dat van Joodse zijde niet zal worden deelgenomen aan dit soort bijeenkomsten.

In de gemeente Vorden is na druk van oorlogsorgansiaties en -instellingen, inclusief het AFVN, uiteindelijk besloten niet meer op 4 mei aansluitend op de Nederlandse dodenherdenking langs de daar liggende 10 graven van Duitse militairen te lopen. Dat was mede op advies van een werkgroep van de Raad van Kerken en van een instelling van de Nederlandse overheid, nl. het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Onze demo in Ysselsteyn startte exact op het afgesproken tijdstip, 13:15 uur. Bij het uitrollen van ons eerste spandoek met de tekst 'NO SS' (SS in runentekens) werd dit prompt in beslag genomen als zijnde opruiend. Een andere demonstrant had materiaal waarvan hij een spandoek maakte met de tekst 'ProteSSt', ditmaal zonder runen. Ook dat werd in beslag genomen.

Wij beschouwen dit als een zeer ernstige inbreuk op onze vrijheid van meningsuiting, een grondrecht. Wij hechten er aan van u te vernemen dat u van deze schending afstand neemt. Daarnaast willen wij u graag de volgende vragen betreffende deze herdenkingsplechtigheid voorleggen:

- Moeten wij uit de deelname van Nederlands overheidsfunctionarissen afleiden dat de Nederlandse staat geen bezwaar meer heeft tegen het herdenken van SS-ers of nazi's?
- Of moeten wij afgaan op het advies van uw Nationaal Comité 4 en 5 mei dat Nederlanders juist niet dienen deel te nemen aan herdenking van Duitse oorlogsdeelnemers?
- Is het niet zo dat in geval een tekst van ons volgens iemand beledigend zou zijn, deze iemand dan via de rechter een klacht tegen ons in moet dienen?
- Is het niet zo dat de politie uitsluitend een spandoek in beslag kan nemen, als dat door de burgemeester gelast wordt en het spandoek opruiend zou zijn?
- In welke zin is de tekst 'NO SS' (SS in runentekens) opruiend? Tot wat ruit deze tekst op?
- Moeten wij uit de inbeslagname van onze twee spandoeken afleiden dat de Nederlandse staat bepaalt wat er op een spandoek mag staan?

Gaarne zouden wij in antwoord hierop van u vernemen hoe herhaling van de gebeurtenissen rond de Volkstrauertag en onze demonstratie daartegen kan worden voorkomen, alsmede hoe onze eigendommen aan ons kunnen worden geretourneerd dan wel de schade vergoed.

Tenslotte willen wij u verzoeken om dr Hans Gilissen, burgemeester van Venray, en de commissaris van de koning in Limburg, drs. Theo Bovens, te instrueren niet meer deel te nemen aan deze herdenking. De boodschap van hun deelname is nl. makkelijk mis te verstaan als steun aan het idee dat de de SS, Waffen-SS, het NSKK, de RAD en alle andere nazi-organisaties alsmede de Wehrmacht, nu ook door Nederlandse vertegenwoordigers herdacht of geëerd kunnen worden.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

Namens het Bestuur AFVN,

Prof Dr. Kees van der Pijl,
Voorzitter.