AFVN

English language
In Syrië met de jihadisten, in Oekraïne met de fascisten - tel uit je winst

Door Kees van der Pijl

Toertsjinov, Kerry, JatsenjoekDe reactie van politiek en media in het Westen op de Russische troepenversterkingen op de Krim zijn van een verbazende kortzichtigheid en soms ronduit lachwekkend. Wat te denken van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry die zijn verontwaardiging uitsprak over het 'binnenvallen van een land onder valse voorwendsels'. In Irak vielen vorige maand (februari) 1700 doden bij het voortrazende geweld, maar de Britse minister William Hague, wiens land onveranderlijk van de partij was als er 'landen moesten worden binnengevallen onder valse voorwendsels', noemde de Krim plechtig van de 'grootste crisis in de 21ste eeuw'.

Kerry heeft direct al $1 miljard hulp geboden. Dat is een mooi begin van de naar schatting $35 miljard die Oekraïne op korte termijn nodig heeft om financieel te overleven (wat zonder Rusland so-wie-so onmogelijk is). Op de foto staat Kerry met links 'president' Toertsjinov, die indertijd als chef van de Oekraiense geheime dienst documenten vernietigde waaruit bleek dat Yuliya Timosjenko banden had met de georganiseerde misdaad, en rechts 'premier' Jatsenjoek, de leider van haar 'Vaderland'-partij toen ze door Janoekowitsj opgesloten was wegens fraude.

Jatsenjoek was de man van de Amerikanen; Klitsjko, de bokser die vooral Duitse steun geniet, heeft ervoor gekozen zijn kruit droog te houden tot de verkiezingen van mei. De VS hebben al adviseurs ingevlogen om deze te helpen organiseren. Niet dat het probleem van Oekraïne is dat er geen eerlijke verkiezingen kunnen worden gehouden (Janoekowitsj was zonder veel onregelmatigheden verkozen); het probleem is dat de gekozenen vervolgens hun positie misbruiken om wat er nog te stelen valt, in hun zakken te laten verdwijnen.


De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland samen met neonazi Svoboda-leider
Oleh Tyahnybok (links), Vitali Klitsjko en Arseni Jatsenjoek.

Dat de bevolking in opstand kwam tegen dit regime was legitiem. Maar de figuren die nu de regering leiden, zijn misschien het best te vergelijken met de Syrische Nationale Raad die geen greep heeft op de jihadisten die strijd tegen Assad voeren: noch 'president' Toertsjinov, noch 'premier' Jatsenjoek hebben greep op de neo-fascisten die inmiddels de straat regeren in Kiev en het westen van de Oekraïne. Deze zijn georganiseerd in Pravij Sektor (rechtse sector) en de Svoboda-partij. Zij zien zichzelf als erfgenamen van Stepan Bandera, de leider van de nationalistische en anti-semitische OUN die in de oorlog collaboreerde met de Nazi's-hieronder zijn portret in een demonstratie van neo-Nazi's.


Oekraïense neo-nazi skinheads.

De 200.000 mensen sterke joodse gemeenschap van Oekraïne voelt zich door de 'revolutie' dan ook ernstig bedreigd, maar de voorzitter van de Joodse federatie vond geen gehoor toen hij de Westerse ambassades in Kiev afliep om hen te vragen Svoboda te boycotten. En hoe moet 'premier' Jatsenjoek, zelf van joodse afkomst, zich voelen met naast zich vice-premier Oleksandr Sych van deze partij? Of tegenover de plaatsvervangend chef voor nationale veiligheid Dmitrij Yarosj, van Pravij Sektor, de harde neo-Nazi-kern? Je vraagt je toch af of er op het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken nu werkelijk niemand is die de kennis van zaken heeft om kanttekeningen te plaatsen bij deze door niemand gekozen, intern verscheurde regeringsploeg, aan wie we dan geacht worden grote sommen geld te gaan overmaken.

De beelden waarin een groep neo-Nazi's in lokale regeringsgebouwen en in het kantoor van een lokale officier van justitie hun opwachting maken, zijn griezelig genoeg. Het maakt begrijpelijk waarom de Russisch-sprekende Oekraiense bevolking vreesde voor de komst van deze lieden naar hun woongebieden, en zeker de bezorgdheid van de eigenlijke Russen die op de Krim wonen. Het decreet dat het recht om de Russische taal te gebruiken opschortte, een van de eerste maatregelen van de nieuwe machthebbers, is weliswaar (nog) niet doorgevoerd, maar over de anti-Russische stootrichting bestaat geen twijfel.

De Amerikanen is de Russische vlootbasis in Sebastopol een doorn in het oog. In de VS is dan ook een ware storm opgestoken waarin om harde sancties wordt geroepen. De 'zwakte' van Obama om in Syrië af te zien van interventie heeft volgens deze haviken Poetin aangemoedigd; de Krim wordt al vergeleken met 'München' (toegeven aan Hitler). Maar Poetin heeft niet de macht die hem in het Westen wordt toegedicht, en hij moet luisteren naar de publieke opinie die eist dat hij de Russen en Russisch-sprekende Oekraïeners beschermt tegen Nazi's. Hij heeft in het Westen ook niets te verliezen, want de campagne tegen hem als de nieuwe grote boeman is al jaren aan de gang en bereikte aan de vooravond van de Olympische Spelen van Sotsji een nieuw hoogtepunt.

OorlogIsGeenOplossing.nl werd opgericht vanwege onze vrees dat de Amerikaanse en NAVO-politiek vanaf het einde van de Koude Oorlog erop gericht is, alle nog overgebleven obstakels die de Westerse wereldmacht kunnen inperken, desnoods met geweld te verwijderen. De voorspelling dat China de VS in 2027 economisch zal passeren en het idee van de 'BRICS' als nieuw economisch machtsblok (eveneens afkomstig van Goldman Sachs) zijn op zichzelf van weinig betekenis, ware het niet dat de beleidsmakers in de VS en de EU er de conclusie uit trekken dat het tien voor twaalf is. Vandaar de nieuwe Koude Oorlog, die niet begonnen is over de Krim, maar direct na de val van de Berlijnse Muur-al duurde het even voor men dat in Rusland en China ook in de gaten kreeg. Maar in tegenstelling tot de 'eerste' Koude Oorlog, toen de VS steun zocht bij de Westeuropese moderne managersklasse en de sociaal-democratie, zijn de bondgenoten van het Westen in deze nieuwe ronde de jihadisten in het Midden-Oosten en de neo-Nazi's in de voormalige Sovjet-Unie.

Zie ook: Sluipschutters in Kiev ingehuurd door huidige machthebbers (video)

In Syria with the Jihadists, in Ukraine with the Fascists?

Kees van der Pijl
President, Dutch Anti-Fascist Association (AFVN/BvA)

Toertsjinov, Kerry, JatsenjoekThe political and media response in the West to Russian troop reinforcements in the Crimea are characterized by an amazing myopia, if not sometimes actually ridiculous. What to make of the statement by US Secretary of State Kerry when he expressed his indignation about 'invading a country under false pretexts'. Last month (February) there were 1,700 victims of the continuing carnage in Iraq, but the British foreign secretary, William Hague, whose country never failed to join in when 'countries had to be invaded under false pretexts', solemnly declared the Crimea 'the most serious crisis of the 21st century'.
Kerry promptly offered $1 billion in aid to those in power in Kiev. Of course that is a solid foundation of the estimated $35 billion that Ukraine needs at short notice to survive financially (something that will not be possible without Russia anyway).

The picture shows Kerry with, left, 'president' Turchinov, who in his time as head of the Ukrainian secret service ordered the destruction of materials documenting the links between organised crime and Yuliya Timoshenko; and on the right, 'prime minister' Yatsenyuk, who led her Fatherland Party after she was imprisoned for fraud by Yanukovich.

Yatsenyuk is the man of the Americans; Klitchko, the boxer favoured by Germany, has preferred to keep his powder dry for the elections in May. The US has already flown in advisers to help organize these. But Ukraine's problem is not that it cannot hold clean elections (Yanukovich was elected without significant irregularities); the problem is that those elected then abuse their mandate to pocket whatever there is left to steal.

To rise up against such a regime was therefore legitimate. But the personalities that today lead the government can perhaps best be compared to the Syrian National Council, which has no control over the Jihadists fighting Assad. Neither 'president' Turchinov, nor 'premier' Yatsenyuk have a grip on the neo-Fascists who in the meantime wield power in the streets of Kiev and in the west of the country.
These are organised in Pravij Sektor (right sector) and the Svoboda Party. These currents view themselves as heirs of Stepan Bandera, the leader of the nationalist and anti-Semitic OUN, which collaborated with the Nazis in World War II-his portrait held up in a neo-Nazi demonstration in the picture below.

It need not surprise that the 200,000 strong Jewish community of Ukraine feels seriously threatened by the 'revolution', but the president of the Jewish confederation of Ukraine did not get a hearing when he implored Western embassies in Kiev to boycott Svoboda. But then, can 'premier' Yatsenyuk, being of Jewish descent himself, really be comfortable with Svoboda's Oleksandr Sych as vice-premier? Or how is he going to deal with Dmitrij Yarosh, of Pravij Sektor, the core neo-Nazi bloc, who is deputy head of national security? One wonders whether there would really not be anyone in Western diplomatic chancelleries able to warn against granting power to this self-appointed government, elected by nobody but slated nevertheless to receive large sums of money from the US, the EU, and the IMF.

The images of groups of neo-Nazis breaking into local government buildings and molesting a public prosecutor in his own office, are certainly frightening. They make abundantly clear why large parts of the Russian-speaking Ukrainian population feared the coming of such thugs to their living areas; especially in the case of the actual Russians who live in the Crimea. The law that suspends the right to use the Russian language, one of the first measures announced by the new power-holders, has not (yet) been enacted, but there need not be any doubt about the anti-Russian thrust.

To the Americans, the Russian naval base in Sebastopol has been a running sore for a long time. Hence a veritable storm has broken loose in the United States, with strident calls for severe sanctions. According to the hawks most vocal in this matter, it is the 'weakness' of Obama not to intervene in Syria that has encouraged Putin; the Crimea has already been compared to 'Munich' and the concessions made to Hitler. But Putin does not enjoy the power attributed to him in the West. He must listen to public opinion, which demands that he protect Russians and Russian-speaking Ukrainians against Nazis. And then, he has nothing to lose in the West, because the campaign painting him in the blackest of colours has been going on for years and actually reached a new high on the eve of the Sochi winter Olympics.

In the Netherlands we have founded War Is No Solution (OorlogIsGeenOplossing.nl) out of concern that US and NATO strategy ever since the end of the Cold War has aimed at eliminating, if need be by violent means, any remaining obstacles to global Western supremacy. The prediction that China would overtake the US economically in 2027 and the notion of the BRICS as the new economic powerhouse (likewise propounded by Goldman Sachs) may have little meaning by themselves. But for decision-makers in the US and the EU a mood has taken hold that the clock is ticking. Hence the new Cold War, which has not broken out over the Crimea but started right after the fall of the Berlin Wall-even though it took a while before this was recognized as such in Russia and China. However, in sharp contrast to the 'First' Cold War, when the US solicited the support of the modernising managerial classes and Social Democracy in Western Europe, today's allies are the Jihadists in the Middle East and neo-Nazis in the former Soviet Union.

Kiev snipers hired by Maidan protest leaders, Estonian Foreign minister claims (video)
HOME