P E R S B E R I C H T

TRIOMFANTELIJKE INTOCHT VAN BUSH IN NEDERLAND VEILIGGESTELD

Bush mag bij zijn komst naar Nederland geen strobreed in de weg worden gelegd.

Aldus bepaalde vandaag de Haagse rechter in zijn uitspraak van het kost geding dat een aantal inwoners van Den Haag, Haagse organisaties, alsmede een aantal landelijke vredesorganisaties, hadden aangespannen naar aanleiding van het voorgenomen bezoek van Bush aan ons land.

Ook al bedreigt Bush, in het kader van de 'The Hague Invasion Act', ons land met een militaire invasie als het Internationaal Strafhof het ooit zou wagen om Amerikanen of vrienden van Amerika op te sluiten en te vervolgen wegens misdrijven tegen het internationale recht, aan zijn komst naar Nederland  mag geen enkele beperking worden opgelegd.

De eisers, afkomstig uit Den Haag hadden op de rechter een dringend beroep gedaan om, middels het paal en perk stellen aan het komend bezoek van Bush, een duidelijk signaal af te geven dat Bush een einde dient te maken aan de bedreiging met wapengeweld tegen Nederland, en dan met name ook Den Haag.
En daarmee aan de bedreiging met geweld van, primair, Haagse burgers.
De in dit geding mede betrokken vredesorganisaties, die het belang van de internationale rechtsorde hoog in hun vaandel hebben,  hadden tot de rechter een klemmend appel gericht on een einde te maken aan de permanente dreiging van Bush met gewelddadig optreden tegen het Internationaal Strafhof, dat op dit Hof een enorme druk legt. Een dreiging die het dit Internationale Hof te enen male onmogelijk maakt om onbelemmerd  te functioneren.

Een daadwerkelijk gewelddadig optreden van Bush tegen Nederland, Den Haag en het Internationaal Strafhof brengt onvermijdelijk de fundamentele mensenrechten van mensen in Den Haag in gevaar, en het is de eerste en belangrijkste taak van de rechter om daartegen rechtsbescherming te bieden, zo luidde de stelling van eisers.
Net zo goed als Nederland zich verdragsrechtelijk verplicht heeft om, als gastland, het Internationaal Strafhof een onbelemmerd functioneren te verzekeren.

Maar de Haagse rechter is van mening dat het belang van bescherming van de fundamentele mensenrechten van eisers als inwoners van Den Haag irrelevant is in vergelijking met het vermeende belang van de Staat om de goede maatjes te blijven met de Amerikanen.
Evenals hij van oordeel is dat het belang van de een ongestoord functioneren van het Internationaal Strafhof ondergeschikt is aan een veilig stellen van de hartelijke betrekkingen met Bush.

Alle internationale en nationale rechtsbepalingen hebben voor dit alles overheersende belang van het handhaven van de goede verstandhouding met de VS te wijken, zo luidt het impliciete oordeel van de Haagse rechter.
Eisers hebben bij dit kort geding overtuigend aangetoond dat Bush volledig en in alle opzichten voldoet aan de definitie van terrorist van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.
Een reden voor de Haagse rechter om over dat aspect van Bush als terrorist maar helemaal te zwijgen in zijn uiteindelijke vonnis.

Een kerncitaat uit het vonnis van de Haagse rechter:

"Daarmee is gegeven dat toewijzing van een of meer van de vorderingen van eisers verregaande gevolgen heeft voor de verhoudingen tussen Nederland en de Verenigde Staten, en daarmee ook voor het Nederlandse beleid op het terein van de buitenlandse betrekkingen."

En de Haagse rechter oordeelt dat hij zich daar niet mee mag bemoeien.
Dat staat in geen enkele wet of regel, maar dat legt de Haagse rechter zichzelf op. En creëert daarmee een 'zwart gat', waar elk rechterlijke controle ontbreekt.
Met als gevolg dat als een buitenlandse terroristische bedreiging over Nederland wordt gelegd, ook de Nederlandse rechters meteen in de hoogste alarmfase schieten. Maar als dan het toverwoord 'buitenlandse politiek' wordt uitgesproken, elke rechterlijke aktie daartegen onmiddellijk lam wordt gelegd.
En iedere rechtsbescherming van Nederlandse burgers daarmee terstond komt te vervallen.

Aldus betoont de Haagse rechter zich opnieuw een schildknaap van de Staat. Ten volle bereid om zijn onafhankelijk en rechterlijke taak te verkwanselen, als de vermeende belangen van de Staat dit van hem vragen. Het recht en de rechtsbescherming van Nederlandse burgers zijn daarbij voor hem van volstrekt ondergeschikt belang.


namens eisers


A. Minnen

Couwenhoven 5205
3703 ER Zeist
tel. 030-6956867


Zie ook: Einde rechtsstaat
| AFVN |